Zendaya 及时为秋天焕发了新发色

摩卡巧克力色的深褐色在她身上看起来不错 (Mòkǎ qiǎokèlì sè de shēnhè sè zài tā shēnshàng kàn qǐlái bùcuò.)